المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
ANN COMB 0218-0006 267 0.333 0.39 0.042 48 9.1 0.00151 0.525
ANN DERMATOL 1013-9087 313 0.611 0.507 0.29 69 2.5 0.00148 0.158
ANN DERMATOL VENER 0151-9638 1209 0.603 0.479 0.121 149 8.7 0.00206 0.129
ANN DIAGN PATHOL 1092-9134 906 0.975 1.085 0.226 93 6.2 0.00227 0.336
ANN EMERG MED 0196-0644 9985 4.285 4.429 1.392 125 9.3 0.02009 1.557
ANN ENDOCRINOL?PARIS 0003-4266 485 1.022 0.686 0.042 71 6 0.00113 0.185
ANN ENTOMOL SOC AM 0013-8746 4886 1.196 1.204 0.222 99 >10.0 0.00432 0.384
ANN EPIDEMIOL 1047-2797 5084 2.479 3.192 0.339 115 7.6 0.01405 1.292
ANN FAM MED 1544-1709 2717 4.613 5.051 2.37 54 5.4 0.00923 1.914
ANN FOREST SCI 1286-4560 2248 1.63 1.776 0.537 82 6.6 0.00498 0.554
Page: ()  1 ...  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 ...1683   ()