المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
J ENVIRON SCI HEAL A 1093-4529 2904 1.252 1.323 0.219 251 6.1 0.00575 0.315
J ENVIRON SCI HEAL B 0360-1234 1432 1.211 1.317 0.387 111 6 0.00284 0.317
J ENVIRON SCI HEAL C 1059-0501 457 3.565 5.661 0.167 12 4.5 0.00152 1.464
J ENVIRON SCI MANAG 0119-1144 11 0.179 0 23 0
J ENVIRON SCI?CHINA 1001-0742 3819 1.773 2.342 0.181 281 4.2 0.01284 0.557
J ENZYM INHIB MED CH 1475-6366 1621 1.495 1.428 0.517 116 5 0.0029 0.269
J EPIDEMIOL 0917-5040 1316 2.113 2.098 0.527 74 6.5 0.00288 0.597
J EPIDEMIOL COMMUN H 0143-005X 10342 3.392 3.858 1.009 218 7.9 0.02189 1.428
J EQUINE VET SCI 0737-0806 775 0.621 0.765 0.068 132 9.1 0.00113 0.164
J ESSENT OIL RES 1041-2905 1891 0.553 0.651 0.11 73 9.2 0.00169 0.135
Page: ()  1 ...  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477 ...1683   ()