المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
J CELL PLAST 0021-955X 357 0.755 1.008 0 28 7.6 0.00056 0.251
J CELL SCI 0021-9533 40261 5.877 6.375 1.032 535 8 0.10683 2.891
J CENT SOUTH UNIV 2095-2899 851 0.434 0.056 484 4.4 0.00187
J CERAM PROCESS RES 1229-9162 498 0.333 0.397 0.013 227 4.6 0.00139 0.098
J CERAM SOC JPN 1882-0743 2038 0.94 0.861 0.081 124 5.8 0.00486 0.231
J CEREAL SCI 0733-5210 4647 2.088 2.971 0.203 158 7.6 0.00822 0.751
J CEREBR BLOOD F MET 0271-678X 14671 5.398 5.66 1.093 194 8 0.0317 1.871
J CHEM CRYSTALLOGR 1074-1542 1095 0.513 0.527 0.08 188 5.8 0.00177 0.098
J CHEM ECOL 0098-0331 9059 2.462 2.732 0.369 157 >10.0 0.01148 0.802
J CHEM EDUC 0021-9584 6184 0.817 0.831 0.193 322 >10.0 0.00352 0.126
Page: ()  1 ...  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454 ...1683   ()