المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
J AFR EARTH SCI 1464-343X 2041 1.229 1.251 0.194 67 9.9 0.00242 0.394
J AGING PHYS ACTIV 1063-8652 784 1.852 2.306 0.267 30 6.8 0.00187 0.726
J AGR BIOL ENVIR ST 1085-7117 595 1.235 1.137 0.2 35 8.4 0.00164 0.611
J AGR ECON 0021-857X 829 1.5 1.679 0.211 38 8.5 0.00206 0.711
J AGR ENVIRON ETHIC 1187-7863 494 1.296 1.336 0.188 48 7.3 0.00091 0.395
J AGR FOOD CHEM 0021-8561 76046 2.906 3.288 0.417 1528 7.9 0.10718 0.745
J AGR RESOUR ECON 1068-5502 534 0.671 0.808 0.067 30 9.8 0.00117 0.428
J AGR RURAL DEV TROP 1612-9830 45 0.107 0.272 0 9 0.00013 0.064
J AGR SCI 0021-8596 3886 2.878 2.604 0.579 57 >10.0 0.00388 0.701
J AGR SCI TECH?IRAN 1680-7073 282 0.685 0.034 146 3.5 0.00071
Page: ()  1 ...  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430 ...1683   ()