المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
FIBER INTEGRATED OPT 0146-8030 197 0.279 0.402 0 30 8 0.00042 0.136
FIBER POLYM 1229-9197 1020 0.912 1.103 0.06 200 4.1 0.0028 0.229
FIBRE CHEM+ 0015-0541 275 0.261 0.258 0.049 81 7.4 0.00043 0.057
FIBRES TEXT EAST EUR 1230-3666 808 0.801 0.851 0.092 119 4.8 0.00145 0.14
FIELD CROP RES 0378-4290 6943 2.474 2.984 0.48 269 8.1 0.012 0.817
FILOMAT 0354-5180 139 0.714 0.68 25 2.2 0.00075
FILTR SEPARAT 0015-1882 267 0.066 0.155 0.022 46 >10.0 0.00032 0.054
FINANC STOCH 0949-2984 701 1.212 1.597 0.267 30 9 0.00388 1.782
FINITE ELEM ANAL DES 0168-874X 2256 1.389 1.729 0.22 127 7.7 0.00598 0.71
FINITE FIELDS TH APP 1071-5797 357 0.679 0.659 0.107 75 5.3 0.00279 0.538
Page: ()  1 ...  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302 ...1683   ()