المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
EXCLI J 1611-2156 164 1.923 0.121 66 2.3 0.00039
EXERC IMMUNOL REV 1077-5552 438 7.053 5.256 0.125 8 6.3 0.00089 1.3
EXERC SPORT SCI REV 0091-6331 2207 5.283 4.841 1 27 9.2 0.004 1.654
EXP AGING RES 0361-073X 795 1.113 1.442 0.167 30 >10.0 0.00108 0.476
EXP AGR 0014-4797 762 1.062 1.027 0.41 39 >10.0 0.00093 0.292
EXP ANIM TOKYO 1341-1357 769 1.456 1.231 0.136 44 8.5 0.00152 0.352
EXP APPL ACAROL 0168-8162 2254 1.847 1.777 0.462 106 8.7 0.00319 0.423
EXP ASTRON 0922-6435 581 2.969 2.318 0.596 52 3.5 0.00204 0.739
EXP BIOL MED 1535-3702 4970 2.803 3.103 0.238 168 5.8 0.01233 0.854
EXP BRAIN RES 0014-4819 19867 2.221 2.364 0.413 378 >10.0 0.03087 0.797
Page: ()  1 ...  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293 ...1683   ()