المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
EUR J ENVIRON CIV EN 1964-8189 116 0.306 0.205 88 2.8 0.00065
EUR J EPIDEMIOL 0393-2990 4457 5.118 4.116 0.494 89 7.2 0.0117 1.483
EUR J FOREST RES 1612-4669 1101 1.959 2.33 0.406 155 3.6 0.00411 0.672
EUR J GASTROEN HEPAT 0954-691X 4867 1.915 1.865 0.349 209 7.4 0.00967 0.544
EUR J GEN PRACT 1381-4788 258 0.741 0.4 30 5.2 0.00064
EUR J GYNAECOL ONCOL 0392-2936 1222 0.577 0.643 0.019 154 7.1 0.00231 0.164
EUR J HAEMATOL 0902-4441 3559 2.548 2.385 0.496 131 6 0.00921 0.732
EUR J HEART FAIL 1388-9842 5824 5.247 4.738 1.469 147 4.2 0.021 1.467
EUR J HISTOCHEM 1121-760X 700 2.412 1.594 0.843 51 5.5 0.00085 0.235
EUR J HORTIC SCI 1611-4426 193 0.381 0.485 0.075 40 5.9 0.00039 0.115
Page: ()  1 ...  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282 ...1683   ()