المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
CHEM BIOL DRUG DES 1747-0277 1940 2.469 2.409 0.511 184 3.5 0.00673 0.588
CHEM CENT J 1752-153X 363 1.312 1.78 0.211 175 3 0.00146 0.456
CHEM COMMUN 1359-7345 122728 6.378 6.226 1.53 3173 4.8 0.28954 1.562
CHEM ECOL 0275-7540 579 1.069 0.96 0.186 43 5.9 0.00118 0.227
CHEM EDUC RES PRACT 1109-4028 372 1.075 1.2 0.48 50 4.8 0.00087 0.284
CHEM ENG COMMUN 0098-6445 1723 1.052 0.953 0.245 98 >10.0 0.00239 0.254
CHEM ENG J 1385-8947 18643 3.473 3.691 0.491 1325 3.6 0.05135 0.819
CHEM ENG NEWS 0009-2347 1264 0.244 0.198 0.12 416 8.1 0.00248 0.067
CHEM ENG PROCESS 0255-2701 3820 1.95 2.197 0.303 109 5.7 0.00952 0.587
CHEM ENG PROG 0360-7275 1611 0.712 0.711 0.254 59 >10.0 0.00113 0.245
Page: ()  1 ...  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176 ...1683   ()