المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
BRIT J NUTR 0007-1145 16968 3.302 3.596 0.606 528 6.7 0.03679 0.999
BRIT J OCCUP THER 0308-0226 791 1.096 0.739 69 7.2 0.00074
BRIT J OPHTHALMOL 0007-1161 15316 2.725 3.023 0.819 287 8.9 0.031 1.083
BRIT J ORAL MAX SURG 0266-4356 3404 2.717 1.764 0.201 154 7.6 0.00487 0.34
BRIT J PHARMACOL 0007-1188 28119 5.067 4.898 1.288 539 7.7 0.05389 1.367
BRIT J PHILOS SCI 0007-0882 738 0.919 1.064 0.241 29 >10.0 0.00105 0.38
BRIT J PSYCHIAT 0007-1250 21472 6.606 7.112 1.872 117 >10.0 0.03257 2.428
BRIT J RADIOL 0007-1285 6558 1.217 1.938 0.263 395 >10.0 0.00966 0.608
BRIT J SPORT MED 0306-3674 8280 3.668 3.985 1.02 198 6.3 0.02048 1.244
BRIT J SURG 0007-1323 18864 4.839 4.956 0.932 221 >10.0 0.03033 1.684
Page: ()  1 ...  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153 ...1683   ()