المجلات العالمية المصنفة عالميا

التأكد من أن المجلة لها معامل تأثير ISI-IMPACT FACTOR 2013

Thomson Reuters (ISI): JCR-Impact Factor Journals.  Search through 9000 Journals with ISI-Impact Factor.        
 
Title: works only for title20
ISSN:  Example: 1234-5678
Impact:

Page: ()  1 ...  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152 ...1683   ()
Title ISSN Total Cites Impact 5-Year IF y Index Articles Cited Eigenfacto r Score Influence Score
BRIT FOOD J 0007-070X 1150 0.614 0.982 0.081 99 7.7 0.00164 0.24
BRIT J ANAESTH 0007-0912 12587 4.237 4.189 1.279 251 7.9 0.02329 1.17
BRIT J BIOMED SCI 0967-4845 416 0.833 0.898 0.05 20 8.5 0.00062 0.213
BRIT J CANCER 0007-0920 38414 5.082 5.206 0.827 561 7.8 0.0821 1.71
BRIT J CLIN PHARMACO 0306-5251 9510 3.578 3.555 1.145 179 8.7 0.01562 0.985
BRIT J DERMATOL 0007-0963 19868 3.759 4.162 1.195 354 8 0.03997 1.313
BRIT J HAEMATOL 0007-1048 20668 4.942 4.726 0.891 266 8.1 0.04468 1.628
BRIT J HOSP MED 1750-8460 445 0.245 0.198 0.069 130 >10.0 0.00103 0.064
BRIT J MATH STAT PSY 0007-1102 945 1.258 1.497 0.333 27 >10.0 0.00285 1.119
BRIT J NEUROSURG 0268-8697 2024 0.858 1.161 0.228 197 9.3 0.00385 0.365
Page: ()  1 ...  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152 ...1683   ()